Anjan, Snigdha, Richa, Sharmistha at Onda Bishnupur – 2017